Komplexné služby pre
finančných sprostredkovateľov

Zdieľaj služby emailom:
Odoslať

Ihneď, ako sa spoločnosť rozhodne, že požiada Národnú banku Slovenska o UDELENIE LICENCIE na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta, dokážeme jej ponúknuť naše služby. Tie sa začínajú už pri samotnej žiadosti o udelenie licencie, keďže na jej získanie je potrebné spĺňať predpísanú ORGANIZAČNÚ a TECHNICKÚ PRIPRAVENOSŤ podľa opaterní NBS. Poskytujeme taktiež službu vytvorenia BEZPEČNOSTNÉHO PROJEKTU v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení zákona č. 84/2014 Z. z.

Licencia NBS

Vybavenie povolenia na činnosť SFA

Zastupovanie pri žiadaní o udelenie povolenia na vykonávanie činnosti SFA

Zastupujeme Vás už pri požiadaní o vydanie povolenia NBS na činnosť finančného sprostredkovateľa:

  • vypracovanie smerníc
  • zápis licencie do OR SR

Technická pripravenosť

Opis systému ICM2 pre NBS podľa opatrenia NBS č. 1/2010

Podľa opatrenia Národnej Banky Slovenska z 26. januára 2010 o spôsobe preukazovania splnenia podmienok na udelenie povolenia na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta a na udelenie povolenia na vykonávanie činnosti finančného poradcu podľa § 18 ods. 17 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon").

Národná Banka Slovenska ustanovuje spôsob preukazovania splnenia podmienok na udelenie povolenia na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta a povolenia na vykonávanie činnosti finančného poradcu podľa § 18 ods. 2 a ods. 3 zákona.

Bezpečnostný projekt

Vypracovanie bezpečnostného projektu v zmysle zákona

Podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, v znení zákona č. 84/2014 Z. z. (úplné znenie - zákon č. 136/2014 Z. z.) je prevádzkovateľ povinný mať vypracovaný bezpečnostný projekt, ak informačný systém spracúva osobitné kategórie osobných údajov ...

Čo je to ?

bezpečnostný projekt je dokument definovaný zákonom

Prečo ?

zákon 122/20013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov bezpečnosť osobných údajov klientov

zodpovednosť prevádzkovateľa za bezpečnosť

prevádzka informačného systému spracúvajúceho osobitné kategórie osobných údajov (napr. maklérsky poistný systém ICM2)

Kto ?

finanční poradcovia organizovaní v MLM štruktúre

sprostredkovatelia poistenia s agentúrnym typom distribučného kanála

poisťovací agenti a makléri

klientsky orientované spoločnosti

Čo hrozí ak nemáte ?

pretrvávajúce hrozby straty dôležitých a citlivých dát

neodhalené bezpečnostné riziká a hrozby

pokuta 300 EUR - 200 000 EUR

Cena ?

v závislosti od komplexnosti spoločnosti

Organizačná pripravenosť

Spoločnosť Positive s.r.o. Vám môže pomôcť so splnením požiadaviek NBS na organizačnú a technickú pripravenosť

Požiadavky NBS na technickú a organizačnú pripravenosť na vykonávanie finančného sprostredkovania, resp. finančného poradenstva zahŕňajú:

zákon č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve (ďalej len "zákon")

  • organizačné požiadavky na vykonávanie finančného sprostredkovania a poradenstva (§ 24 zákona a nasledujúce)

  • pravidlá činnosti vo vzťahu ku klientovi (§ 28 zákona a nasledujúce)

Splnenie podmienok technickej a organizačnej pripravenosti sa NBS preukazuje predložením:

  • opisu technického vybavenia žiadateľa
  • návrhu vnútorných predpisov o opatreniach na zamedzenie legalizácie príjmov z trestnej činnosti
  • návrhu vnútorných predpisov o spôsobe vybavovania sťažností klientov a potenciálnych klientov v súlade s § 26 zákona
  • návrhu vnútorných predpisov upravujúcich zamedzenie konfliktu záujmov v súlade s § 27 zákona
  • návrhu vnútorných predpisov upravujúcich pravidlá styku s klientom a s potenciálnym klientom v súlade s § 28 až § 37 zákona